Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 28/8/2017 Đảng bộ cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt để thực hiện Quy định 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng.
Hội nghị có sự tham dự của tất cả các Đảng viên trong Đảng bộ cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.
Tại hội nghị, các đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ cơ sở đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy giới thiệu toàn bộ nội dung Quy định số 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị.


Đ/c Nguyễn Văn Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh Trà Vinh
Hội nghị nhằm giúp cho Chi ủy các chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác giám sát trong Đảng, nhằm cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên.
Thực hiện Quy định số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị góp phần quan trọng trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Quang cảnh hội nghị
Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị sẽ góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Tác giả bài viết: Thanh Lan – Phòng 15