Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Căn cứ vào Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) của Đảng. Ngày 22/12/2017 Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tiến hành Hội nghị triển khai, quán triệt nội dung các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII của Đảng đến tất cả đảng viên, công chức và người lao động của cơ quan.

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy đã trình bày nội dung các Nghị quyết như sau:
– Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả”.
– Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.
– Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”.
– Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.


Quang cảnh hội nghị

Sau khi triển khai quán triệt nội dung các Nghị quyết nêu trên, đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy yêu cầu tất cả đảng viên, công chức và người lao động của cơ quan phải viết bài thu hoạch theo trình độ, năng lực và nhận thức của mình, không rập khuôn, sao chép lẫn nhau; bài thu hoạch phải đảm bảo chất lượng, đúng trọng tâm. Đồng thời Ban Chấp hành các chi ủy chi bộ trực thuộc phải xây dựng kế hoạch để đưa nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) vào sinh hoạt chuyên đề ở mỗi chi bộ trong thời gian tới./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thanh – Đảng ủy VKSND tỉnh.