Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Căn cứ Kế hoạch số 37-KH/ĐU ngày 31/5/2018 của Đảng ủy cơ sở Viện KSND tỉnh Trà Vinh về “Tổ chức chọn mô hình sinh hoạt chi bộ mẫu”. Ngày 22/6/2018, tại Hội trường VKSND tỉnh Trà Vinh Chi bộ 3 đã tiến hành sinh hoạt lệ tháng 6 năm 2018 “theo mô hình sinh hoạt chi bộ mẫu”.
Tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở, các đồng chí Chi ủy của Chi bộ 1, 2, 4 trực thuộc Đảng ủy cơ sở VKSND tỉnh Trà Vinh, cùng tất cả đảng viên sinh hoạt trong Chi bộ 3.
Đ/c Trần Thị Vẹn (Bí thư chi bộ 3) chủ trì cuộc họp; đ/c Phan Hoàng Trung (đảng viên) – thư ký ghi biên bản.


Toàn cảnh buổi sinh hoạt

Chương trình, nội dung sinh hoạt lệ chi bộ được tiến hành theo Hướng dẫn số 08-HD/BTC.TU ngày 02/02/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh về “Nội dung sinh hoạt chi bộ“, với tinh thần nghiêm túc, đảm bảo ba tính chất: Lãnh đạo, giáo dục và chiến đấu.
Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ đã tập trung vào các nội dung: Giáo dục tư tưởng- chính trị cho đảng viên, thông tin về một số tình hình thời sự nổi bật và triển khai văn bản cấp trên; nhận xét, đánh giá tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của Chi bộ; Đánh giá việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm (suy thoái theo Nghị quyết TW 4 -Khóa XII), việc chấp hành quy định những điều đảng viên không được làm…; những vấn đề tư tưởng Chi bộ cần quan tâm; Biểu dương đảng viên có tính gương mẫu và giáo dục, góp ý đối với đảng viên thiếu gương mẫu; Kể chuyện về “Lời dạy của Bác đối với cán bộ ngành Kiểm sát” và rút ra bài học kinh nghiệm cho đảng viên học tập; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ tháng 6 và đề ra chương trình công tác tháng 7/2018.
Phần thảo luận, ngoài việc tham gia ý kiến đóng góp, từng đảng viên còn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình trong tháng qua. Trên cơ sở đó, đồng chí chủ trì cuộc họp kết luận, biểu quyết thông qua các chỉ tiêu đã thảo luận, đề ra chương trình công tác chính thức tháng tới và phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên, phấn đấu thực hiện đạt 100% chương trình công tác tháng 7/2018.


Đồng chí Nguyễn Văn Thanh

Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy đánh giá buổi sinh hoạt lệ của chi bộ 3 tiến hành đúng quy định và đạt chất lượng cao. Thông qua sinh hoạt mẫu của chi bộ 3, các chi bộ còn lại cần học tập, rút kinh nghiệm những việc làm được và chưa làm được của Chi bộ 3 để tổ chức buổi sinh hoạt cho chi bộ mình ngày càng nâng cao chất lượng. Đồng chí nhấn mạnh, trong báo cáo nhiệm vụ đảng viên cần báo cáo những nhiệm vụ chính, tránh kể chi tiết; trong chương trình buổi họp cần bổ sung thêm nội dung nhận diện suy thoái của đảng viên; Đảng viên trong Chi bộ cần chọn chuyên đề “học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để đánh giá kết quả học tập trong lần sinh hoạt tới.

Tác giả bài viết: Phòng 10 – VKSND tỉnh Trà Vinh