Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Căn cứ vào Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Trà Vinh về “Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII) của Đảng”.

Ngày 03/8/2018 Đảng ủy cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tiến hành Hội nghị triển khai, quán triệt nội dung các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến tất cả đảng viên, công chức và người lao động của cơ quan.


Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Lê Trai – Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh Trà Vinh đã triển khai nội dung 03 Nghị quyết gồm:
– Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.
– Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 “Về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”.
– Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.
Quá trình triển khai, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã nhấn mạnh một số vấn đề quan trọng của các Nghị quyết cần phải tập trung để triển khai thực hiện đối với ngành Kiểm sát, nhất là Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.


Đ/c Lê Trai – Bí thư phát biểu tại Hội nghị

Sau khi học tập, triển khai quán triệt nội dung các Nghị quyết nêu trên, đồng chí Lê Trai – Bí thư Đảng ủy đề nghị tất cả đảng viên, công chức và người lao động của đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc; sau bảy ngày học tập, tiếp thu Nghị quyết các đồng chí viết bài thu hoạch theo sự nhận thức, không sao chép lẫn nhau; bài thu hoạch phải đảm bảo đạt chất lượng, đúng trọng tâm theo Nghị quyết.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Ửng – Phòng 10