Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Kế hoạch quán triệt, học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Ngày 02/01/2019 Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tổ chức triển khai, quán triệt học tập các chuyên đề của hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 8 (Khóa XII) của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động của cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Phó Bí thư đảng ủy

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo chuyên đề “Những nội dung cơ bản của Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”.


Đồng chí Lê Trai – Bí thư đảng ủy

Đồng chí Lê Trai, Bí thư Đảng ủy báo cáo chuyên đề “Những nội dung cơ bản của Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” và chuyên đề “Những nội dung cơ bản của kết luận về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019”.


Toàn cảnh buổi học Nghị quyết

Sau khi triển khai, quán triệt các chuyên đề nêu trên, đồng chí Bí thư Đảng ủy gợi ý một số nội dung trọng tâm của các chuyên đề để cán bộ, đảng viên chú ý viết bài thu hoạch sau học tập tiếp thu, mỗi cán bộ, đảng viên phải viết bài thu hoạch theo nhận thức hiểu biết của mình; không được sao chép rập khuôn. Các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc phải kiểm tra bài thu hoạch của từng đảng viên, nếu chưa đạt phải yêu cầu viết lại và phải thực hiện đúng thời gian quy định.

Tác giả bài viết: Thanh Lan – Phòng 15