Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Căn cứ vào Hướng dẫn số 27-HD/ĐUK, ngày 19/12/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan về học tập chuyên đề năm 2019. Ngày 19/02/2019 Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tiến hành triển khai, quán triệt học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến toàn thể đảng viên, công chức của toàn Đảng bộ.

Toàn cảnh buổi học chuyên đề

Tại buổi học tập, đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy đã thông qua toàn văn nội dung tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể cơ quan, đơn vị năm 2019 “ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật xuất bản tháng 11/2018.


Đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy triển khai chuyên đề
Sau học tập tiếp thu chuyên đề năm 2019, đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy yêu cầu 04 chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của từng chi bộ; đảng viên, đoàn viên, hội viên của toàn đảng bộ xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019 phù hợp với vị trí công tác của mình. Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy phối hợp với 04 chi bộ trực thuộc thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh nói chung và chuyên đề năm 2019 nói riêng. Định kỳ báo cáo về Đảng ủy.

Tác giả bài viết: Thanh Lan – Phòng 15