Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Vừa qua ngày 13/5, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Qua 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị, đồng chí Huỳnh Tấn Đạt đã không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, vận dụng có hiệu quả việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ của Ngành gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị.

Thành ủy Trà Vinh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của BCT
Xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên để giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng đối với cán bộ, Kiểm sát viên nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, học hỏi, thực hiện chuẩn mực đạo đức của Bác gắn với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và lời dạy của Bác Hồ với ngành Kiểm sát.
Trong những năm qua, đồng chí đã cùng tập thể đơn vị nghiêm túc triển khai, học tập sâu rộng trong công chức, đảng viên về mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Hình thức triển khai: Chi bộ tổ chức triển khai tại các cuộc họp lệ Chi bộ, sinh hoạt chuyên đề  và cử đảng viên, công chức dự các lớp triển khai do Thành ủy tổ chức, có 100%, công chức, đảng viên tham dự.
Với chức năng, nhiệm vụ được giao, đơn vị luôn xác định “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ xuyên suốt và là mục tiêu phấn đấu không ngừng của mội đảng viên. Để thực hiện tốt việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đơn vị đã quán triệt triển khai học tập và làm theo lời Bác đến 100% công chức và người lao động thuộc đơn vị, chủ động lồng ghép việc học tập đi đôi với công tác xây dựng ngành, xây dựng Đảng và hoàn thành các chỉ tiêu được giao.
Theo đó, đảng viên và quần chúng đều đăng ký học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác phù hợp với đặc thù công việc. Cụ thể, tại các buổi sinh hoạt lệ hàng tháng mỗi đảng viên đều luân phiên sưu tầm, nghiên cứu và kể lại một câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó rút ra bài học từ Bác, vận dụng linh hoạt vào đời sống thực tiễn của mỗi cá nhân theo từng vị trí việc làm cụ thể.
 Xây dựng Mô hình người Kiểm sát gương mẫu chấp hành pháp luật, cũng vì vậy cán bộ Kiểm sát phải “Công minh, chính trực,  khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Nội dung yêu cầu của năm đức tính trên, chính là những tiêu chí đầy đủ nhất về phẩm chất đạo đức và tác phong của người Kiểm sát nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Hàng tháng qua họp lệ chi bộ, đã đánh giá tình hình thực hiện việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cơ sở Kế hoạch đã đề ra của chi bộ và của từng đảng viên. Trong sinh hoạt chi bộ đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, những công việc được chi bộ phân công đều hoàn thành.
Luôn rèn luyện và thực hiện chuẩn mực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Mỗi đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, mạnh dạn đấu tranh phê và tư phê bình để ngăn chặn sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, luôn xây dựng tác phong, phong cách của người đứng đầu, cán bộ đảng viên, đồng thời gắn với việc thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành đề ra.
Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát mỗi năm 02 đồng chí đảng viên về việc chấp hành Điều lệ Đảng, những việc đảng viên không được làm và việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị,  kết quả không có vi phạm.
Từng cá nhân xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung đăng ký sát với chủ đề học tập và chức trách, nhiệm vụ được giao. Lấy kết quả việc học tập và làm theo Bác làm một trong những tiêu chuẩn bình xét, đánh giá, phân loại đảng viên. Kết quả thực hiện mô hình: trong năm 2017 đến năm 2019 Chi bộ tiếp tục thực hiện mô hình“Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” với yêu cầu đặt ra:
– Mỗi cán bộ, Kiểm sát viên  thường xuyên rèn luyện 5 đức tính mà Bác Hồ đã dạy“Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm sát đủ đức, đủ tài, đủ bản lĩnh và trách nhiệm, đại diện cho sự công bằng, đại diện cho chính nghĩa, có phẩm hạnh, có đạo đức và đủ năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công tác được giao, được nhân dân tôn trọng, tin yêu.
Qua quá trình thực hiện mỗi cán bộ, kiểm sát thể hiện được tính cương trực, trung thực và tinh thần trách nhiệm, trong giải quyết án luôn tôn trọng sự thật, công tâm, khách quan, giải quyết mọi việc có lý, có tình, lắng nghe ý kiến phản ánh của người dân, các cơ quan dân cử và Mặt trận tổ quốc, tạo mục tiêu để cán bộ, Kiểm sát viên và đảng viên tự rèn luyện và hoàn thiện mình.
Mô hình làm theo Bác đã tiếp tục phát huy tác dụng, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, kiểm sát viên nhất là người đứng đầu, từng bước hạn chế sai xót trong công tác nghiệp vụ, qua tổng kết mô hình giai đoạn 2011 – 2017 được Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh tặng giấy khen .
Năm 2020 là năm cuối thực hiện thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập chuyên đề 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sách, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh.

Tác giả bài viết: Mỹ Phượng

Nguồn tin: Viện KSND TP. Trà Vinh