Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/BTCTU ngày 12/9/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ và Hướng dẫn số 22-HD/ĐUK ngày 03/8/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan về việc hướng dẫn chương trình sinh hoạt chuyên đề. Ngày 27/9/2021 Chi bộ 1 tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu”
Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt chuyên đề, có đồng chí Bùi Thanh Hận – Phó Bí thư Đảng bộ cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; cùng toàn thể đảng viên Chi bộ 1.
Phát biểu sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Mai Tư – Bí thư Chi bộ 1 đã quán triệt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc sinh hoạt chuyên đề.

Đồng chí Dương Đại Xuân đảng viên chi bộ 1 trình bày trước chi bộ từng nội dung chuyên đề về “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu”

Đồng chí Dương Đại Xuân – Kiểm tra viên chính, đảng viên chi bộ 1 trình bày trước chi bộ về tính cấp thiết của chuyên đề, thực trạng công tác tham mưu tại chi bộ, qua đó trong những năm qua chi bộ 1 thực hiện tốt chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Chủ động nghiên cứu, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình công tác của Viện kiểm sát nhân dân tối cao để tham mưu giúp Lãnh đạo Viện xây dựng Kế hoạch, Chương trình công tác đúng trọng tâm, trọng điểm, phục vụ tốt nhiệm vụ của Ngành và yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương; tham mưu xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu thực thi pháp luật trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; phân công phân nhiệm; công tác Quy hoạch, luân chuyển; làm tốt công đào tạo, bồi dưỡng; công tác thi tuyển,v.v… Có thể khẳng định những kết quả đạt được của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong thời gian qua đều xuất phát từ kết quả của công tác tham mưu.
Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên trong Chi bộ đã thảo luận sôi nổi, cùng trao đổi về một số tồn tại, hạn chế mà chuyên đề đã nêu ra và đề ra các giải pháp nhằm khắc phục trong thời gian tới.
Phát biểu chỉ đạo buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Bùi Thanh Hận – Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở đánh giá cao quá trình lựa chọn, chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ 1 là rất cần thiết, sát với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ; làm tốt công tác quản lý cán bộ; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống của đội ngũ cán bộ gắn với cuộc vận động xây dựng Ngành trong sạch, vững mạnh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, người lao động; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, các văn bản của Ngành; nhất là việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số   05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”. Qua đó, mỗi đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tập thể chi bộ đoàn kết, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh./.

Tác giả bài viết: Thanh Lan

Nguồn tin: Phòng Tổ chức cán bộ