Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Chiều ngày 21/12/2023, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Trà Vinh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (sau đây gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 8) cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ cùng quần chúng tại đơn vị.

Thực hiện Kế hoạch số 126-KH/ĐUK ngày 30/11/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đảng ủy VKSND tỉnh tổ chức triển khai học tập nhằm giúp cho cấp ủy, đảng viên trong Đảng bộ và quần chúng tại đơn vị nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong Nghị quyết Trung ương 8.

Tham dự buổi triển khai học tập có: Đồng chí Bùi Thanh Hận – Phó Bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tỉnh cùng toàn thể các đảng viên đang sinh hoạt tại 04 Chi bộ trực thuộc của Đảng bộ VKSND tỉnh Trà Vinh và quần chúng đang làm việc tại đơn vị.

Toàn cảnh buổi quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 8 tại VKSND tỉnh Trà Vinh

Tại buổi học tập, đảng viên, quần chúng được quán triệt về bối cảnh, vai trò, tầm quan trọng của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Theo đó, từ ngày 02/10 đến ngày 08/10/2023, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã tiến hành Hội nghị lần thứ 8 để thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Hội nghị đã thông qua các văn kiện về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chính sách xã hội, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức và truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc.

Căn cứ vào đối tượng được triển khai theo quy định, Đảng ủy đã phổ biến các nội dung của 03 nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, gồm:

– Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

– Nghị quyết 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.

– Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, Đảng ủy VKSND tỉnh cũng đã thông qua Báo cáo nhanh những kết quả quan trọng của Kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XV cho đảng viên và quần chúng nắm.

Các đảng viên tập trung theo dõi, nghiên cứu trong quá trình triển khai Nghị quyết

Với tinh thần triển khai đầy đủ, quán triệt sâu sắc, học tập nghiêm túc, Đảng bộ đã hoàn thành tốt chương trình đề ra, các cán bộ, đảng viên, quần chúng tại đơn vị tiếp thu nhanh, cơ bản nắm rõ tinh thần của Nghị quyết Trung ương 8. Kết thúc buổi học tập, Đảng ủy VKSND tỉnh chỉ đạo toàn thể đảng viên tiếp tục nghiên cứu, viết bài thu hoạch và nỗ lực cùng Đảng bộ thực hiện triển khai thực hiện tốt nội dung các Nghị quyết gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành tại địa phương trong thời gian tới./.

Tác giả: Diệp Minh Quân

Nguồn tin: Phòng 15