Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Tham dự Hội nghị có đồng chí: Huỳnh Tấn Đạt – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh; đồng chí Phan Tuấn Tú-Phó Viện trưởng; đồng chí Huỳnh Quang Hậu – Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cùng toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị.
Hội nghị đã thông qua: báo cáo tóm tắt kết quả công tác Kiểm sát năm 2019 và triển khai dự thảo kế hoạch công tác năm 2020; Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và Viện trưởng trong năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong năm 2019 và chương trình hoạt động của Ban năm 2020; Báo cáo thu chi tài chính của cơ quan, của Công đoàn trong năm 2019; Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ; Triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước.

Toàn cảnh buổi hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề ra những chỉ tiêu cụ thể cần đạt được trong năm 2020 như: phấn đấu 100% cán bộ công chức, người lao động được học tập các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của Ngành và của Công đoàn cấp trên; 100% công chức, người lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó 15% đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; trên 20% cá nhân đạt “Đoàn viên xuất sắc”; Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu Vững mạnh; nghiêm túc thực hiện Quy chế dân chủ cơ quan, Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn.
Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng thưởng cờ thi đua dẫn đầu khối.
Đồng chí Huỳnh Quang Hậu – Chủ tịch công đoàn cơ sở
Tại hội nghị,đồng chí Huỳnh Quang Hậu – Chủ tịch công đoàn cơ sở đã phát động phong trào thi đua yêu nước, gắn với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” và cuộc vận động “cán bộ, công chức nói không với tiêu cực”.Tham gia tích cực các phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước; phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công chức…. Toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị đã đăng ký thực hiện đạt thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.Nhằm phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục những hạn chế, tồn tại trong năm 2019 nhằm đưa đơn vị đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong năm 2020,  công chức và người lao động của đơn vị đã tích cực thảo luận, đề ra các giải pháp thiết thực trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, trong tổ chức thực hiện. Nêu cao tính tiền phong gương mẫu của ngưởi đảng viên, người cán bộ Kiểm sát.

Tác giả bài viết: Mỹ Phượng

Nguồn tin: Viện KSND TP. Trà Vinh