Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Theo tinh thần Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh về tăng cường công tác kiểm sát thi hành án dân sự đăc biệt là thu hồi tài sản cho nhà nước, tài sản tịch thu sung công quỹ và tiêu hủy vật chứng… Thực hiện tốt theo nội dung tinh thần kế hoạch đã đề ra, Viện kiểm sát nhân dận thành phố Trà Vinh kiểm sát chặt chẽ ngay từ khi bản án có hiệu lực pháp luật, để làm căn cứ yêu cầu Chi cục thi hành án ra quyết định thi hành án kịp thời đúng pháp luật.
Để thi hành những bản án có hiệu lực pháp luật về tiêu hủy vật chứng, Chi cục thi hành án ra quyết định số 02/QĐ-CCTHADS ngày 24/02/2021 để tiêu hủy vật chứng là các chất ma túy tổng hợp. Trên cơ sơ đó,Viện kiểm sát nhân dân thành phố tiến hành kiểm sát hồ sơ tiêu hủy vật chứng của Chi cục thi hảnh án dân sự thành phố Trà Vinh, qua nghiên cứu hồ sơ nhận thấy việc ra quyết định thi hành án kịp thời, đúng thủ tục quy định.

Hội đồng tiêu hùy vật chứng

Ngày 01/3/2021 Chi cục thi hành án tiến hành tiêu hủy các chất ma túy tổng hợp. Đồng chí Huỳnh Quang Hậu – Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh tiến hành kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng. Trước khi tiến hành tiêu hủy Kiểm sát viên đã kiểm sát thành phần Hội đồng tiêu hủy và kiểm tra việc niêm phong và bảo quản của các cơ quan. Qua kiểm tra nhận thấy thành phần Hội đồng cũng như việc niêm phong và bảo quản vật chứng đều đảm bảo đúng quy định.

Kiểm sát việc tiêu hủy các chất ma túy

Sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm tra niêm phong vật chứng, Đại diện chi cục thi hành án tiến hành hanh tiêu hủy vật chứng là ma túy tổng hợp bằng cách bỏ ma túy vào nước để hòa tan đến khi không còn sử dụng được. Quá trình tiêu hủy đảm bảo chặt chẽ và tiêu hủy đúng theo quy định của pháp luật.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Bé Em

Nguồn tin: VKSND thành phố Trà Vinh