Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Quyết định trực tiếp kiểm sát số 182/QĐ-VKS ngày 13/9/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long, từ ngày 04/10/2021 đến ngày 09/11/2021 Đoàn kiểm sát tiến hành trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Càng Long.
Thành phần đoàn kiểm sát có đồng chí Huỳnh Thanh Huấn, Phó Viện trưởng – Trưởng đoàn, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Nhanh, đồng chí Nguyễn Thị Ngoan – Kiểm sát viên thành viên. Đồng chí Lê Công Vụ – Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Càng Long. Đơn vị được kiểm tra có các đồng chí Lãnh đạo và Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Càng Long.
Đ/c Trưởng đoàn thông qua Quyết định kiểm sát

Trên cơ sở báo cáo, đoàn đã tiến hành kiểm sát các loại sổ, hồ sơ của từng Chấp hành viên, kiểm sát việc ban hành các Quyết định thi hành án và trình tự tổ chức thi hành, kiểm sát từng hồ sơ thi hành án về thời gian ban hành quyết định, việc thông báo thi hành án, công tác tổ chức xác minh điều kiện thi hành án, quá trình thi hành, chứng từ thu, chi.
Qua quá trình kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác Thi hành án Viện kiểm sát nhận thấy Chi cục Thi hành án dân sự huyện Càng Long đã chấp hành tốt quy định của pháp luật trong việc tổ chức Thi hành Bản án, Quyết định của Tòa án, Chấp hành viên theo dõi chặt chẽ hồ sơ, sổ sách, đa số các việc có tiến hành xác minh, phân loại, xử lý đảm bảo đúng quy định. Trong quá trình kiểm sát về phía Chi cục Thi hành án dân sự huyện Càng Long xây dựng báo cáo theo kế hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn kiểm sát làm việc.
Bên cạnh những mặt tích cực, đoàn kiểm sát phát hiện trong quá trình tổ chức thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Càng Long còn một số vi phạm như sau: xác minh điều kiện thi hành án, việc niêm yết công khai …
Sau 27 ngày làm việc nghiêm túc và hiệu quả, đoàn đã hoàn thành công tác kiểm sát trực tiếp theo đúng kế hoạch. Ngày 09/11/2021, Viện kiểm sát ban hành kết luận kiểm sát trực tiếp ghi nhận những thành tích đạt được của Chi cục Thi hành án dân sự trong thời gian qua và chỉ ra những vi phạm còn tồn tại kiến nghị Chi cục Thi hành án dân sự Càng Long khắc phục.

Họp thông qua kết luận kiểm sát

Thay mặt Chi cục Thi hành án dân sự huyện Càng Long, đồng chí Phan Văn Phóng – Chi Cục trưởng thống nhất với kết luận kiểm sát và hứa sẽ khắc phục những vi phạm trong thời gian tới góp phần nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.

Tác giả bài viết: Thanh Huấn

Nguồn tin: Viện KSND huyện Càng Long